Používanie cookies na stránkach Dr. Oetker

Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Zásady ochrany osobných údajov

Politika ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov a podmienky pre používateľov internetovej stránky www.oetker.sk.

Ochrana údajov na internetovej stránke Dr. Oetker, spol. s r.o. 
Rešpektujeme vaše súkromie a chceme, aby vaša návšteva našej internetovej stránky bola bezpečná a k vašej spokojnosti. Ochranu vašich osobných údajov (napr. meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, číslo telefónu) preto berieme veľmi vážne a pri nakladaní s týmito údajmi budeme striktne dodržiavať príslušné zákony o ochrane osobných údajov:

1. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov, súhlas

Bez vášho súhlasu nebudeme zhromažďovať žiadne vaše osobné údaje prostredníctvom našej internetovej stránky. Iba vy môžete rozhodnúť o tom, či nám poskytnete alebo neposkytnete svoje osobné údaje napr. v rámci prieskumu, registrácie, súťaže a pod. Ak nám poskytnete tieto údaje, dávate nám tým svoj súhlas s uchovávaním a používaním týchto údajov v súlade s ustanoveniami zákonov o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré ste poskytli, použijeme na zodpovedanie vašich prípadných otázok, ako aj na to, aby sme vám poskytli informácie alebo ponuky, o ktoré ste požiadali, alebo aby sme vám umožnili prístup k takýmto informáciám.

2. Použitie a poskytnutie osobných údajov, zrušenie

Na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi môže byť potrebné, aby sme uchovávali a spracúvali osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo aby sme tieto údaje postúpili niektorej z našich pridružených spoločností z dôvodu efektívnejšieho plnenia vašich požiadaviek, vylepšenia našich produktov, alebo aby sme vás mohli informovať o špeciálnych ponukách. Vaše osobné údaje budú preto použité iba na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi, produktových prieskumov alebo marketingu v primeranej miere. Vaše osobné údaje nepredáme, neponúkneme ani neposkytneme tretím stranám za žiadnu cenu ani žiadnym iným spôsobom. K mlčanlivosti a k ochrane vášho súkromia zaväzujeme aj našich zamestnancov a agentúry. Ale v prípade, že na uskutočnenie niektorých procesov, na ktoré využívame služby tretích strán, napr. na expedovanie tovaru z našej predajne alebo na marketingové produkty alebo na súťaže, bude potrebné tretím stranám sprístupniť osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, s týmito údajmi bude v takýchto prípadoch nakladané s opatrnosťou a budú použité iba v primeranej miere na príslušný účel.

V prípade, ak sa rozhodnete, že nám vaše osobné údaje neponecháte na účely podpory našich vzťahov so zákazníkmi, budeme to samozrejme rešpektovať. Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti zrušiť zaslaním e-mailu na adresu oetker@oetker.sk alebo písomne poštou na adresu Dr. Oetker, spol. s r.o, Ľadová 14, 811 05 Bratislava

3. Bezpečnosť

V rámci správy našej internetovej stránky sme prijali technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred úmyselnou alebo náhodnou manipuláciu, pred prístupom neoprávnených tretích strán, pred ich stratou, zničením alebo pozmeňovaním. Tieto ochranné mechanizmy v rámci bežných technických vylepšení neustále zdokonaľujeme.

4. Automaticky zhromažďované neosobné údaje

Keď navštívite našu internetovú stránku, dôjde priebežne k automatickému zberu neosobných údajov bez registrácie, napr. vrátane údajov, ktoré sa týkajú používaného internetového prehliadača, počtu návštev na stránke, priemerného času stráveného používaním stránky, navštívených stránok a názvu domény stránky, z ktorej ste navštívili našu internetovú stránku. Tieto neosobné údaje použijeme na to, aby sme urobili našu internetovú stránku atraktívnejšou s cieľom efektívnejšie napĺňať požiadavky našich zákazníkov.

5. Súbory cookies

Keď navštívite našu stránku, je možné, že sa údaje budú automaticky a dočasne (na 12 mesiacov) ukladať vo forme malých textových súborov (tzv. cookies) na vašom pevnom disku. Tieto použijeme iba na získanie informácií o používaní našej internetovej stránky. Umožňujú nám rozpoznať váš počítač, keď nabudúce navštívite našu internetovú stránku, ale neumožňujú žiadne spojenie s vami osobne, keďže neobsahujú žiadne osobné údaje. Umožňujú nám identifikovať vaše preferencie a upraviť našu internetovú stránku tak, aby vyhovovala vašim potrebám, aby sme mohli pre vás vylepšiť naše produktové portfólio. Ak si neželáte, aby boli súbory cookies ukladané na vašom pevnom disku, môžete podľa toho zmeniť nastavenie vášho prehliadača.

6. Deti

Radi by sme požiadali rodičov a zákonných zástupcov, aby svoje deti poučili o bezpečnom používaní osobných údajov pri používaní internetu a aby ich nabádali k tomu, aby bez súhlasu rodičov a zákonných zástupcov neposkytli na našej internetovej stránke žiadne osobné údaje. Tiež garantujeme, že vedome nebudeme žiadnym spôsobom zhromažďovať ani používať osobné údaje detí.

7. Prístupové právo

Ak nám zašlete písomnú žiadosť e-mailom na adresu oetker@oetker.sk alebo poštou, budeme vás informovať o všetkých osobných údajoch, ktoré sme si o vás ponechali v dôsledku toho, že používate našu internetovú stránku. Ak si to budete želať, tieto údaje samozrejme zmeníme alebo vymažeme.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava
E-mail: oetker@oetker.sk

8. Autorské právo/práva duševného vlastníctva

Podmienky pre používateľov, odmietnutie zodpovednosti za internetovú stránku Dr. Oetker, spol. s r.o.

Autorské práva z r. 2005 Dr. Oetker, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

Obsah (text, obrázky, grafika, súbory, grafický dizajn, vzhľad atď.) našej internetovej stránky je chránený autorským právom a inými ochrannými zákonmi. Táto právna ochrana platí aj pre databázy a podobné údajové súbory. Obsah našej internetovej stránky je možné prezerať a sťahovať na súkromné (ale nie komerčné) účely, ale bez nášho písomného súhlasu ho nie je možné kopírovať v akejkoľvek forme, ďalej šíriť, opätovne používať, prenášať, ukladať, meniť, distribuovať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom. Naša internetová stránka tiež môže obsahovať obsah, ktorý podlieha autorským právam osôb, ktoré ho poskytli.

9. Ochranné známky, logá, obchodné značky, atď.

Ochranné známky, logá, obchodné značky, produktové komponenty a ilustrácie, ktoré sú obsiahnuté na našej internetovej stránke, sú chránené pre naše používanie a/alebo, ak sa to uvádza, pre používanie našimi pridruženými spoločnosťami, a preto ich nie je možné použiť na vlastné účely žiadnej inej osoby.

10. Zodpovednosť

Starostlivo kontrolujeme obsah našej internetovej stránky. Napriek tomu neberieme na seba zodpovednosť za jej presnosť, úplnosť alebo aktualizáciu alebo za jej udržateľnosť na isté účely, ale poskytujeme informácie bez záruky alebo akéhokoľvek iného výslovného alebo nevýslovného prevzatia zodpovednosti za jej obsah. Preto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody priamo alebo nepriamo vyplývajúce z používania tejto internetovej stránky a jej obsahu, ibaže by sme tieto škody spôsobili sami zámerne alebo hrubou nedbalosťou. To platí aj pre škody, ktoré vyplynú z inštalácie alebo používania softvéru pri sťahovaní a/alebo pre škody spôsobené počítačovými vírusmi.

11. Prepojenia

Vezmite na vedomie nasledujúce upozornenie: v prípade, že naša internetová stránka obsahuje prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, chceme vás upozorniť na to, že nemáme žiaden vplyv na obsah týchto externých stránok, preto neberieme na seba žiadnu zodpovednosť za ich legálnosť, presnosť a úplnosť a výslovne sa dištancujeme od obsahu týchto stránok a nepreberáme ho. Zároveň odporúčame, aby ste sa riadne oboznámili s podmienkami pre používateľa, ustanoveniami o ochrane osobných údajov a inými upozorneniami, ktoré sa týkajú uvedených internetových stránok.