SÚŤAŽTE S PAULOU

Úplné pravidlá súťaže Dr. Oetker „Vyhrajte 50× Plyšovú hračku Paula každý deň!“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Dr. Oetker „Vyhrajte 50 Plyšových hračiek Paula každý deň“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
 

1.    Organizátorom súťaže je:
Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r. o., so sídlom Ľadová 14, Bratislava 811 05, Slovenská republika, IČO: 17331358, registrovaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1, 1577/B.  (ďalej len „organizátor“).
 

2. Doba a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v dobe od 13. 9. 2021 do 24. 10. 2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), na celom území Slovenskej republiky.
Organizátor môže rozhodnúť o predĺžení doby konania súťaže, ktoré oznámi na: oetker.sk
 

3. Ceny súťaže: V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci vyhrať

Plyšovú hračku Paula – 50 výhercov každý deň.

Celkovo sa v súťaži hrá o 2100 výhier.
 

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je plne svojprávna a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4.2. Podmienkou platnej účasti v súťaži je:

a) Nákup súťažného balenia Paula. Súťaž sa vzťahuje na všetky akčné balenia Paula 2 × 100 g s kódom na vnútornom obale. Nákupom Ďalšieho akčného balenia získava súťažiaci ďalší kód a môže znova súťažiť (ďalej len „súťažný nákup“).

b) uschovanie účtenky – daňového dokladu potvrdzujúceho nákup mliečneho dezertu Paula 2 × 100 g (ďalej len „súťažná účtenka“) ako aj obalu obsahujúceho súťažný kód zadaný do súťažného formulára na preukázanie súťažného nákupu.   

c) vyplnenie súťažného formulára na internetovej stránke organizátora: oetker.sk/paula-sutaz (ďalej len „internetová stránka“) v rozsahu povinne poskytovaných údajov: meno, priezvisko, poštová adresa (ulica, PSČ a mesto), e-mailová adresa, dátum nákupu, miesto nákupu, zadanie súťažného kódu z vnútorného obalu balenia Paula 2 x 100g Dr. Oetker. (ďalej len „súťažný formulár“).

Vypĺňať súťažné formuláre je možné po celú dobu trvania súťaže od 13. 9. 2021 do 24. 10. 2020 každý deň kalendárneho týždňa od 00:00 prvého do 23:59 hodín posledného dňa, pričom súťažné kódy zadané pred prvým súťažným dňom budú zaradené do žrebovania spoločne so súťažnými kódmi zadanými 13. 9. 2021.

Možnosť vyplnenia súťažného formulára končí 24. 10. 2020 o 23:59 hodín, ak organizátor nerozhodne o zmene doby trvania súťaže.

4.3. Do súťaže sa jeden súťažiaci môže zapojiť po dobu jej trvania opakovane s tým, že každý súťažný kód bude zaradený do losovania v súťaži iba raz. V prípade, že v niektorý súťažný deň sa zúčastní súťaže menej ako 50 súťažiacich, losovanie neprebehne a výhercami sa stávajú všetci súťažiaci v danom dni. Pokiaľ bude v niektorý súťažný deň uvedeným spôsobom určených menej ako 50 výhercov, výhry určené na daný deň prepadávajú v prospech organizátorov.

4.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu okamžite vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu prijatej výhry.

4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie súťažiaceho či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.
 
5. Podstata a vyhodnotenie súťaže:

5.1. Podstata súťaže spočíva vo vyplnení a odoslaní súťažného formulára vrátane zadania „súťažného kódu“ na internetových stránkach a vylosovaní 50 súťažných kódov v každý súťažný deň. Po uplynutí každého súťažného dňa bude vždy nasledujúci deň do 15:00 hodín zobrazených 50 náhodne vygenerovaných víťazných kódov.
Výherca je povinný doložiť splnenie podmienky súťažného nákupu pravou súťažnou účtenkou a obalom obsahujúcim súťažný kód, ktoré zašle na výzvu organizátora podľa pokynov a spôsobom určeným organizátorom.

5.2. Výhercom príslušnej výhry je osoba spĺňajúca podmienky stanovené v týchto pravidlách súťaže, ktorá správne vyplnila súťažný formulár (najmä zadala súťažný kód z obalu) a jej súťažný kód bola v danom súťažnom dni organizátorom vylosovaný (ďalej len „výherca“).

5.3. V prípade, že pre jednotlivý súťažný deň bude nižší počet zadaných súťažných kód než 50, losovanie výhier sa neuskutoční a všetky súťažné kódy sa považujú za vylosované.

5.4. Po losovaní bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 48 hodín odo dňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.5. Všetkým, ktorí nevyhrali, bude odoslaný informačný e-mail. Tento e-mail bude odoslaný najneskôr do 1 týždňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.6. Losovanie výhercov cien súťaže pre príslušný súťažný deň zabezpečí organizátor.

5.7. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie.

5.8. Odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty, a to na adresu uvedenú v registračnom formulári najneskôr do troch týždňov od doručenia informácie o výhre. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.

5.9. Za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova.

 
6. Ďalšie podmienky súťaže:

6.1. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezodplatný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a email súťažiaceho organizátorovi ako správcovi  osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry, najneskôr však do 5. 10. 2020

Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Osobné údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne a budú po skončení súťaže a po odovzdaní výhier zlikvidované.
Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené na stránkach organizátora a oetker.sk v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby.

6.2. V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

6.3. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

6.4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.5. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.7. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.9. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.
 

7. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 13. 9. 2021.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže tiež zverejnené na internetovej stránke a oetker.sk

7.5. S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na hotline@oetker.sk
 
V Bratislave dňa 5. 9. 2021

Súhlas so sledovaním

Boli by sme radi, ak by ste súhlasili s tým, aby sme my a naši partneri mohli používať súbory cookie a podobné technológie na lepšie pochopenie spôsobu, akým používate našu webovú lokalitu. Umožní nám to lepšie pochopiť správanie používateľov a prispôsobiť mu našu webovú lokalitu. Okrem toho by sme my aj naši partneri chceli tieto údaje využívať na zasielanie personalizovaných ponúk prostredníctvom ich platforiem. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Súhlasím“. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Potrebné funkcie

Tieto súbory cookie a podobné technológie potrebujeme na zabezpečenie základných funkcií webovej lokality. Medzi ne napríklad patrí aj ukladanie týchto nastavení. Je to výslovne nevyhnutné, aby túto funkciu nebolo možné vypnúť.

Vždy aktívne
Analýzy a personalizácia

Okrem toho by sme sa radi dozvedeli viac o tom, ako používate našu webovú lokalitu, a na základe toho ju optimalizovali pre vás a ďalších používateľov. Na tento účel používame súbory cookie a podobné technológie mapujúce správanie používateľov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu ponuku pre vás.

Áno

Nie

(Re)marketing/poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme dokázali naše marketingové kampane prispôsobiť vašim potrebám, zhromažďujeme údaje o tom, odkiaľ ste prišli na našu webovú lokalitu a ako reagujete na naše reklamy. To nám pomáha lepšie prispôsobiť naše reklamy a obsah vašim potrebám a záujmom. Naši marketingoví partneri tieto informácie využívajú aj pre vlastné potreby, napr. na personalizáciu vášho konta alebo profilu v rámci ich platformy.

Áno

Nie