SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Podnikateľské priority

Dr. Oetker je celosvetová spoločnosť a ako taká má stále komplexnejšiu a zložitejšiu podnikovú štruktúru. Okrem základnej organizačnej štruktúry sa zavádzajú na jasné definovanie podnikateľských priorít rôzne systémy riadenia, ktoré vychádzajú z medzinárodne uznávaných štandardov a prechádzajú pravidelnými auditmi.

Riadenie kvality

Základným predpokladom úspechu značky Dr. Oetker je dodržiavanie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pri výrobe. To zahŕňa celý proces počnúc vývojom výrobkov až po ich prípravu samotným spotrebiteľom. Cieľom je zaručiť trvalú kvalitu a bezpečnosť výrobkov a zdokonaľovať ich úroveň. Na tento účel zaviedla spoločnosť rozsiahly systém riadenia kvality. Jednou zo súčastí systému riadenia kvality v rámci spoločnosti Dr. Oetker sú pravidelné audity systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 22000 a HACCP.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Prostredníctvom zavedenia systému riadenia ochrany životného prostredia podľa celosvetovej normy ISO 14001 zakotvila spoločnosť Dr. Oetker ochranu životného prostredia do svojich podnikateľských plánov. Rámec činnosti tvorí dokument Politika ochrany životného prostredia a riadenie hospodárenia s energiou.

Spoločnosť Dr. Oetker pracuje sústavne na znižovaní svojej spotreby energií, teda aj na znížení svojej produkcie CO2. Na tento účel spoločnosť už pred rokmi zaviedla v svojich závodoch monitorovací systémy energií.

 

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

Prioritou číslo jedna vo všetkých oblastiach spoločnosti je bezpečnosť zamestnancov. Na bezpečnosť zamestnancov dozerajú špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť práce v rôznych oblastiach.
Okrem preventívnych školení ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci sa pravidelne uskutočňujú školenia protipožiarnej ochrany a kurzy prvej pomoci.

Legislatíva

Legislatíva

Spoločnosť Dr. Oetker môže byť úspešná len vtedy, ak bude bezpodmienečne dodržiavať všetky zákonné požiadavky krajiny, v ktorej pôsobí. Presné a správne dodržiavanie zákonov a iných legislatívnych nariadení je základom pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť. Spoločnosť Dr. Oetker si to uvedomuje a z tohto základu vychádza jej budúci úspech.