Flag

O Dr. Oetker

Compliance
Viac
O Dr. Oetker
Etický kódex spoločnosti Dr. Oetker Organizácia Compliance a Systém nahlasovania porušení zákona

Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o. je súčasťou skupiny Oetker Group. Etické správanie v súlade so zákonom je pre skupinu Oetker Group najvyššou prioritou v jej vlastných obchodných aktivitách a tiež vo vzťahoch so všetkými obchodnými partnermi a zákazníkmi. Vzhľadom na silný medzinárodný rast skupiny Oetker Group a zvyšujúce sa právne požiadavky sa význam témy compliance značne zvýšil. Preto bol pre celú skupinu Oetker Group vyvinutý systém Compliance Management System. V rámci tohto systému bola založená organizácia compliance, ktorej pracovníci pre compliance sú k dispozícii ako neutrálne a nezávislé kontaktné osoby pre akékoľvek otázky týkajúce sa témy dodržiavania súladu. Skupina Oetker Group zaviedla aj systém interných informátorov, ktorý umožňuje jednotlivcom, spoločnostiam a iným organizáciám nahlasovať porušenia platných zákonov (napr. úplatkárstvo, podvody, porušovanie ľudských práv a environmentálnych predpisov), interných smerníc skupiny Oetker Group (napr. Etického kódexu) alebo Etického kódexu skupiny Oetker Group pre dodávateľov, prípadne obavy týkajúce sa potenciálneho alebo skutočného porušenia týchto predpisov. Ak máte akékoľvek informácie o možnom porušení zákona, ktoré sa týka spoločnosti skupiny Oetker Group, máte viaceré možnosti, ako nám tieto informácie poskytnúť, a to aj úplne anonymne prostredníctvom Compliance Hotline systému skupiny Oetker Group.

Picture -

K dispozícii sú nasledujúce kanály na nahlasovanie podozrení:

 • Compliance Hotline skupiny Oetker Group – zasielanie anonymných správ
  https://coho.oetker-group.com
 • Nahlasovanie podozrení e-mailom organizácii Compliance v skupine Oetker Group
  compliance@oetker-group.com
 • Nahlasovanie listom na adresu
  Dr. August Oetker KG
  Corporate Compliance Committee
  Lutterstraße 14
  33617 Bielefeld
  Nemecko (Germany)
 • Telefonické nahlasovanie prostredníctvom (bezplatnej) telefónnej služby využívajúcej hlasové správy
 • Nahlasovanie zamestnancov skupiny Oetker Group manažmentu, nadriadenému, compliance pracovníkovi (skupiny) alebo inej určenej kontaktnej osobe príslušnej dcérskej spoločnosti (napr. počas osobného rozhovoru).

Každú záležitosť dôkladne preskúmame a prijmeme potrebné opatrenia.

V rámci interných pravidiel máme definované interné zodpovednosti a spôsob vybavovania upozornení a sťažností.

Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálnych sieťach