SÚBORY COOKIE na webovej stránke DR. OETKER

Tento web uloží súbory cookies do vášho zariadenia, aby umožnil lepšie fungovanie stránok. Viac informácií tu.

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o. (ďalej len „my“) rešpektuje Vaše súkromie a osobnú sféru. Preto berieme ochranu Vašich osobných údajov ako meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď. veľmi vážne.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní (ďalej súhrnne označené ako „spracúvanie“) Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie vyplýva z používania našej stránky. Takisto informuje všetky dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie údajov týka, o ich právach.

Pri zaobchádzaní s týmito údajmi prísne dbáme na príslušné zákonné nariadenia o ochrane údajov a nasledujúce zásady. Zaviedli sme množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie maximálnej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom našej webovej stránky.

1. Zodpovedný orgán

Prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov je spoločnosť

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava
E-mail: oetker@oetker.sk

2. VYMEDZENIE POJMOV

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje nasledujúce pojmy zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) ako aj zo zákona č. 182018 z.z. o ochrane osobných údajov.

a) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „Vy“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať najmä priradením identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, alebo jedného či viacerých osobitých znakov, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Spracúvanie

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo úprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie alebo prenášanie, preskupovanie či kombinovanie , obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

c) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby nebolo možné priradiť osobné údaje konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa tieto dodatočné Informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

d) Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak právo Únie alebo právo členských štátov určuje účel a prostriedok takéhoto spracovania, tak požiadavky na určenie prevádzkovateľa, príp. určité kritériá jeho vymenovania môžu byť určené na základe práva Únie alebo práva členských štátov.

e) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

f) Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne poskytnutý, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v konkrétnom danom prípade.

g) Dozorný orgán

Dozorný orgán je nezávislý štátny orgán zriadený členským štátom v súlade s článkom 51 GDPR resp. s §§ 80 a nasl. Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Spracúvanie osobných údajov a súhlas dotknutej osoby

Pri každom spracovaní osobných údajov dodržiavame zásadu vyhýbať sa použitiu osobných údajov a minimalizovať rozsah potrebných údajov. To znamená, že spracúvame čo najmenej osobných informácií.

a) Spracúvame Vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na zdôvodnenie, plnenie alebo ukončenie zmluvného vzťahu alebo iného typu zmluvného vzťahu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov súvisiacich so zmluvným vzťahom alebo iným typom zmluvného vzťahu je článok 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov. To sa vzťahuje aj na spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje budú vymazané po ukončení zmluvných vzťahov alebo iného typu zmluvných vzťahov v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie osobných údajov.

V rámci zmluvných vzťahov sa Vaše osobné údaje môžu poskytnúť tretím stranám, ktoré tieto údaje spracúvajú výlučne s cieľom plniť účel zmluvy. To sa týka najmä poštových doručovacích služieb s cieľom dodať tovar a platobných služieb s cieľom splniť Vaše platobné záväzky.

b) Okrem toho, spracúvame Vaše osobné údaje len vtedy, ak ste nám na to udelili súhlas. V priebehu tohto procesu sa tieto údaje budú používať len na také účely a v takom rozsahu, ako je to uvedené v súhlase, napríklad Vás budeme informovať o našich produktoch a službách iba v súlade so súhlasom, ktorý ste nám udelili.

Právny základ pre spracúvanie údajov na základe Vášho súhlasu predstavuje § 6 ods. 1písm. a/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm.a/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, pričom v tomto prípade máte v budúcnosti právo na odvolanie svojho súhlasu. Odvolanie môžete zaslať poštou alebo e-mailom zodpovednému orgánu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa uskutočňovalo až do uplatnenia Vašich práv, zostáva nedotknutá.

Osobné údaje sa vymažú po splnení cieľa, ktorý bol sledovaný na základe súhlasu v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie osobných údajov.

V súvislosti s poskytnutým súhlasom sa Vaše osobné údaje môžu poskytnúť tretím stranám, ktoré tieto údaje spracúvajú výlučne na účel, na ktorý bol poskytnutý súhlas.

c) Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje v pseudonymizovanej forme.

Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu nášho legitímneho záujmu alebo záujmu tretej strany a ak záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby nemajú prednosť pred prvým uvedeným záujmom, v tom prípade tvorí právny základ článok 6 ods. 1 písm.  f/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, pričom máte možnosť podať v budúcnosti námietku proti tomuto spracovaniu údajov. Námietku môžete zaslať poštou alebo e-mailom zodpovednému orgánu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa uskutočňovalo až do uplatnenia Vašich práv, zostáva nedotknutá.

Osobné údaje budú vymazané po dosiahnutí oprávnených záujmov alebo po podaní námietky v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie osobných údajov.

V súvislosti s oprávneným záujmom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám, ktoré tieto údaje spracúvajú výlučne s cieľom splniť obchodný záujem.

4. Registrácia, prihlásenie a komunikácia

Naša webová stránka poskytuje možnosť registrácie alebo prihlásenia sa (napr. na odber bulletinu), pričom je potrebné uviesť osobné údaje. To, ktoré osobné údaje sa odovzdávajú prevádzkovateľovi, vyplýva z registračnej masky. Údaje, ktoré zadáte, budú spracované iba na účely súvisiace s registráciou.

Ak nás kontaktujete e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára alebo podobným spôsobom (napr. otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb), tak sa budú spracúvať tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Toto spracúvanie údajov je však obmedzené na účel spracúvania otázok alebo kontaktovania sa s Vami.

V rámci procesu registrácie a prihlásenia sa spracúva údaj o IP adrese, ktorá bola pridelená v čase registrácie, prihlásenia alebo nadviazania kontaktu, rovnako ako aj dátum a čas. Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na to, aby sme zabránili zneužitiu našich služieb, keďže sa tieto údaje môžu použiť na objasnenie spáchaných trestných činov. Ide tu o legitímny záujem o spracúvanie osobných údajov.

Právnym základom tohto spracúvania je v prípade poskytnutého súhlasu článok 6 ods. 1 písm. a/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, pričom v tomto prípade máte v budúcnosti právo na odvolanie tohto súhlasu. Odvolanie môžete zaslať poštou alebo e-mailom zodpovednému orgánu na kontaktné údaje uvedené v bode 1.

Zákonnosť spracúvania údajov,  ktoré sa uskutočňovalo až do uplatnenia Vášho práva na odvolanie súhlasu, zostáva nedotknutá.

V súvislosti so zmluvnými vzťahmi alebo inými typmi zmluvných vzťahov je právnym základom článok 6 ods. 1 písm.  b/ GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov. Platí to napríklad pri kontaktovaní, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy.

Inak platí právny základ článku 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov. Oprávnené záujmy vyplývajú z vyššie uvedených dôvodov. V budúcnosti môžete podať námietku proti tomuto spracúvaniu údajov. Námietku môžete zaslať poštou alebo e-mailom zodpovednému orgánu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa uskutočňovalo až do uplatnenia Vašich práv, zostáva nedotknutá.

Osobné údaje budú vymazané po podaní námietky alebo dosiahnutí oprávnených záujmov alebo po podaní námietky v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie osobných údajov. Ak nás kontaktujete, tak sa Vaše osobné údaje vymažú hneď po vybavení príslušného dopytu alebo v prípade nesúhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Pri poslednom uvedenom prípade sa ukončí korešpondencia.

5. Automaticky generované dáta

Vždy, keď navštívite našu webovú stránku, tak sa v súboroch denníka automaticky spracujú údaje, ktoré pochádzajú z Vášho koncového zariadenia a môžu obsahovať aj osobné údaje. Platí to pre nasledujúce údaje:

 

- operačný systém Vášho koncového zariadenia;

- typ prehliadača, ktorý používate;

- meno poskytovateľa;

- Vaša IP adresa;

- dátum a čas navštívenia stránky;

- navštívené webové stránky vrátane akýchkoľvek vyhľadávaných slov;

- webové stránky, cez ktoré ste sa dostali na našu webovú stránku.

 

Tieto údaje nespracúvame spolu s inými Vašimi osobnými údajmi, to znamená, že vyššie uvedené údaje nespájame s Vašou osobou.

 

Právnym základom spracúvania automaticky generovaných údajov je § 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie je potrebné na zabezpečenie funkčnosti webových stránok, ako aj na optimalizovanie a správne poskytovanie obsahov našej webovej stránky a na poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú potrebné pri trestnom stíhaní v prípade kybernetického útoku. V tom spočíva oprávnený záujem na spracúvaní údajov.

 

Automaticky generované údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, t. j. keď opustíte našu webovú stránku. Údaje o Vašej IP adrese sa v prípade ich spracúvania vymažú najneskôr po 7 dňoch.

 

Spracúvanie vyššie uvedených údajov na poskytovanie webovej stránky a akékoľvek ukladanie do súborov denníka je nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky. Preto nie je možné voči tomuto spracúvaniu podať námietku.

6. Súbory cookies

Nasledujúca časť opisuje rôzne typy súborov cookie a podobných technológií využívaných na našej webovej stránke.

a) Opis a rozsah spracúvania údajov

Naša webová stránka využíva súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa vytvárajú a ukladajú Vaším internetovým prehliadačom počas Vašej prvej návštevy našej webovej stránky. Keď sa vrátite na našu webovú stránku pomocou toho istého koncového zariadenia, tak sa používateľské údaje, ktoré sú v ňom uložené, odošlú buď na webovú stránku, ktorá ich vytvorila (súbory cookie hostiteľskej domény), alebo sa odošlú na inú webovú stránku, ku ktorej patria (súbory cookie tretích strán).

Pri opätovnej návšteve dokáže webová stránka rozpoznať, či ju už používateľ pomocou tohto prehliadača navštívil. Vďaka tomu vieme webovú stránku pri opakovanej návšteve prispôsobiť hlavne potrebám používateľa, ďalej vieme štatisticky vyhodnotiť používanie webovej stránky a meniť zobrazovanie obsahu na základe potrieb. 

Pojem súbory cookies sa používa pre všetky nižšie uvedené technológie, ktoré lokálne uchovávajú dáta používateľa a v prípade potreby ich počas Vašej návštevy webovej stránky odosielajú nám alebo tretím stranám.

b) Kategórie súborov cookie

Súbory cookie sa uchovávajú na rôzne dlhé obdobie. Naša webová stránka využíva „trvalé súbory cookie“ aj „relačné súbory cookie“:

aa) Relačné súbory cookie sa využívajú len počas Vašej návštevy webovej stránky a slúžia na to, aby sme Vám zabezpečili neobmedzené využívanie našich služieb, ako aj pohodlné používanie našej webovej stránky počas jej návštevy. Ak nepovolíte relačné súbory cookie, tak Vám nedokážeme zabezpečiť neobmedzené využívanie všetkých našich služieb.

bb) Trvalé súbory cookie zostávajú vo Vašom internetovom prehliadači lokálne uložené aj po opustení našej webovej stránky (relačné súbory cookie) a slúžia na to, aby ste mohli čo najpohodlnejšie využívať našu internetovú stránku aj po jej návšteve. Tieto súbory sa používajú len na tento účel. Deaktivácia týchto súborov cookie nemá vplyv na využívanie našej stránky.

V závislosti od ich funkcie a účelu použitia môžeme súbory cookie rozdeliť do týchto kategórií:

aa) Potrebné súbory cookie (typ 1)

Tieto súbory cookie sú nutné pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Umožňujú zvýšiť komfort a použiteľnosť webových stránok a poskytovať rôzne funkcie. Pomocou nich sa uložia zvolené nastavenia (napr. meno používateľa, výber jazyka alebo miesto, kde sa nachádzate), aby ste ich v prípade potreby nemuseli opakovane zadávať.

bb) Funkčné súbory cookie (typ 2)

Tieto súbory cookie slúžia na získanie informácií o tom, ako používate našu webovú stránku. Umožňujú nám identifikovať, ktorá ponuka z našej stránky je pre používateľov obzvlášť obľúbená, a tak cielenejšie prispôsobovať obsah našej internetovej stránky Vašim potrebám.

Viac informácií o týchto súboroch cookie a ich individuálnom vymazaní nájdete v bode e).

cc) Reklamné súbory cookie a súbory cookie tretích strán (typ 3)

Tieto súbory cookie slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy prispôsobenej záujmom používateľa. Tieto informácie môžu byť zdieľané s tretími stranami, ako sú napr. inzerenti. Súbory cookie, ktoré slúžia na oslovenie cieľovej skupiny a na marketing, sú často prepojené s nástrojmi poskytovanými tretími stranami.

Bližšie informácie o týchto reklamných súboroch cookie a ich individuálnom vymazaní nájdete v bode e).

Naše webové stránky môžu obsahovať aj obsah tretích strán, napríklad služby spoločnosti Facebook alebo videá portálu YouTube. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie počas Vašej návštevy našej webovej stránky, a tak zhromažďovať informácie o jej používaní. Súbory cookie sú predovšetkým určené na integráciu obsahu sociálnych médií, ako sú napríklad doplnky sociálnych sietí, na našu stránku.

Ďalšie informácie nájdete v bode 8. a takisto na webových stránkach tretích strán.

c) Právny základ a ďalšie informácie

Súbory cookie spracúvajú iba anonymizované a pseudonymizované dáta (spracúvanie údajov). Z právneho hľadiska a z hľadiska zmluvy nie ste povinný poskytovať tieto údaje, takisto to nie je potrebné na uzatvorenie zmluvy.

Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané v pseudonymizovanej forme, tak je právnym základom súhlas, ktorý ste nám udelili pri otvorení našej webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. a/ GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.

d) Vymazanie súborov cookie

Našu webovú stránku môžete navštíviť aj bez použitia súborov cookie. Prijatím týchto opatrení môžete zabrániť ukladaniu nových súborov cookie a môžete vymazať existujúce súbory cookie:

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov), tak Vaše osobné údaje neskôr vymažeme v prípade, keď odvoláte súhlas alebo keď už nebudú potrebné na účel, na ktorý bol udelený súhlas. Svoj súhlas môžete odvolať oslovením zodpovedného orgánu uvedeného v bode 1. týmto spôsobom: vyplnte formulár a možnosť na odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov zo súborov cookie.

Informácie o tom, ako vymažete súbory cookie na svojom počítači, nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača alebo výrobcu koncového zariadenia.

Ďalšie informácie o funkčných súboroch cookie a marketingových súboroch cookie (typ 2 a typ 3) a ich individuálnom vymazaní adresovanom konkrétnym tretím stranám nájdete nižšie.

e) Špeciálne súbory cookie

Naše webové stránky využívajú rôzne výkonnostné a marketingové súbory cookies, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie.

a) Adform: Na zlepšenie komfortu a kvality našich služieb využívame webovú službu sledovania konverzií a techniku opätovného cielenia reklamy spoločnosti Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dánsko. Adform prijíma a spracúva údaje vygenerované použitím príslušných súborov cookie na našej webovej stránke.

Sledovanie konverzií (conversion tracking): Dočasný súbor cookie na účel sledovania konverzií sa uloží vtedy, keď používateľ klikne na reklamu, ktorú umiestnila spoločnosť Adform.

Používatelia, ktorí nechcú byť sledovaní, môžu súbor cookie Adform zablokovať prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Odstránením dočasných webových stránok môžete odstrániť aj súbory cookie, ktoré sú už uložené v počítači.

Opätovné cielenie reklamy (retargeting): Dočasné súbory cookie umožňujú na webových stránkach našich partnerov prostredníctvom reklamy cielene osloviť tých používateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o našu webovú stránku a naše produkty. Pri opätovnom cielení reklamy sa reklama zobrazuje na základe analýzy predchádzajúceho správania používateľa pomocou súborov cookie.

Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Adform nájdete na stránke https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-privacy-policy/

b) Google: Na zvýšenie komfortu a kvality našich služieb využívame na tejto webovej stránke tieto webové služby spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („spoločnosť Google“). Spoločnosť Google prijíma a spracúva údaje vygenerované použitím príslušných súborov cookie na našej webovej stránke.

(i) Google Analytics: Služba Google Analytics používa dočasné súbory cookie, ktoré analyzujú, ako používate webovú stránku. Uložené údaje o používaní našich webových stránok vrátane Vašej IP adresy („údaje o používaní“) sa zvyčajne odosielajú a ukladajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch. Upozorňujeme, že na našich webových stránkach bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();;“, aby bolo zabezpečené anonymné získavanie IP adries (tzv. maskovanie IP adresy). Aktiváciou anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore čo najviac minimalizuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša úplná IP adresa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sa skráti.

Na našu žiadosť použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na vytvorenie správy o aktivitách na našej webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej webovej stránky a internetu. Prevod týchto údajov spoločnosťou Google tretím stranám sa uskutočňuje na základe právnych nariadení.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť pravdepodobne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača prepojenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na tomto prepojení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(ii) Google DoubleClick: Okrem služby Google Analytics (pozri vyššie) je na tejto webovej stránke aktivovaná aj analytická inzertná funkcia DoubleClick, ktorá pomocou dočasných súborov cookie umožňuje prístup k ďalším údajom, ktoré prekračujú štandardnú implementáciu služby Google Analytics. Naša stránka využíva na tento účel okrem súborov cookie patriacich službe Google Analytics aj súbory cookie tretích strán spoločnosti Google.

Účelom funkcie DoubleClick je zobrazovať Vám relevantné reklamy od nás a od tretích strán. Vášmu prehliadaču bude pridelené pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby sa dalo kontrolovať, ktoré reklamy sa zobrazili vo Vašom prehliadači a na ktoré z nich ste klikli. Použitie súborov cookie služby DoubleClick umožňuje zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našich alebo iných webových stránok na internete. Informácie generované súbormi cookie odosiela spoločnosť Google na server v USA, kde sa vyhodnotia a uložia.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, v takom prípade nebudete môcť pravdepodobne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Zhromažďovaniu údajov zo súborov cookie a údajov súvisiacich s používaním webovej stránky spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku do svojho prehliadača, ktorý je k dispozícii tu: https://support.google.com/dfp_premium/answer/7062385?hl=sk v bode Deaktivácia služby DoubleClick. Deaktivovať súbory cookie služby Doubleclick môžete aj na webovej stránke Digital Advertising Alliance.

Vyššie uvedené informácie o službe Google Analytics sa vzťahujú aj na službu Analytics Advertising.

Viac informácií o službe DoubleClick nájdete na tomto prepojení: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

(iii) Google AdWords: Táto webová stránka využíva službu Google AdWords, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., a službu Sledovanie konverzií v rámci služby Google AdWords. Služba Google AdWords pritom používa dočasný súbor cookie, ktorý je uložený vo Vašom koncovom zariadení, na sledovanie konverzie (tzv. „konverzné súbory cookie“), ak kliknete na reklamu zobrazovanú spoločnosťou Google. Ak navštívite určité stránky našej webovej lokality, tak vieme my a spoločnosť Google zistiť, či Vás na túto stránku presmerovalo kliknutie na reklamu. Informácie získané prostredníctvom konverzných súborov cookie sa používajú na vytvorenie štatistiky pre zákazníkov služby AdWords, ktorí využívajú sledovanie konverzií. Tieto štatistiky nám ukazujú celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google a boli presmerovaní na webovú stránku s označením sledovania konverzie.

Okrem sledovania konverzií používame aj funkciu remarketingu alebo funkciu tzv. podobného publika. Funkcia remarketingu nám prostredníctvom dočasného súboru cookie umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili našu stránku. Týmto spôsobom dokážeme používateľom tejto webovej stránky, ktorí už majú záujem o naše produkty alebo služby, prezentovať našu reklamu aj na iných webových stránkach zobrazovacej siete (pozri nižšie). Služba AdWords na základe správania sa používateľov na webových stránkach v rámci reklamnej siete Google („zobrazovacia sieť“), ako aj pomocou kontextových vyhľadávačov zisťuje, aké spoločné záujmy a charakteristiky majú používatelia našej webovej stránky. Na základe týchto informácií služba AdWords nájde potenciálnych nových zákazníkov na marketingové účely, ktorých záujmy a charakteristiky sa podobajú záujmom a charakteristikám používateľov našej webovej stránky. Remarketing špecifický pre cieľovú skupinu sa uskutočňuje kombinovaným používaním súborov cookie, ako sú súbory cookie služby Google Analytics a súbory cookie služby Google DoubleClick, v prehliadačoch používateľov webovej stránky.

Ak chcete toto sledovanie zrušiť, môžete ho zablokovať zakázaním používania súborov cookie výberom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači (možnosť deaktivácie). Prípadne môžete postupovať podľa pokynov na nižšie uvedenom prepojení a nainštalovať si doplnok, ktorý je na ňom k dispozícii: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Používanie súborov cookie tretích strán môžete deaktivovať aj navštívením deaktivačnej webovej stránky iniciatívy Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/

Vyššie uvedené informácie o službe Google Analytics sa vzťahujú aj na službu Google Adwords.

Viac informácií o službe Google AdWords nájdete na týchto prepojeniach: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

c) Econda: Táto webová stránka používa technológie sledovania spoločnosti econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Nemecko. Na zlepšenie komfortu a kvality našich služieb spoločnosť Econda prijíma a spracúva údaje získané použitím dočasných súborov cookie na našej webovej stránke a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania našej webovej stránky. V rámci sledovania je Vaša IP adresa anonymizovaná, takže sa k nej nedá priradiť konkrétny používateľský profil.

Budúcemu zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môžete zabrániť kliknutím na toto prepojenie. Následne sa v koncovom zariadení umiestni deaktivačný súbor cookie. Ak vymažete súbory cookie, tak budete musieť na toto prepojenie kliknúť opäť.

Pokiaľ nie je uvedené inak, platnosť špeciálnych súborov cookie je maximálne 90 dní.

 

7. Mobilné aplikácie

Pri používaní našich mobilných aplikácií môžu byť použité techniky analýzy, ktorých rozsah použitia zodpovedá rozsahu použitia súborov cookie (pozri bod 6.). Používajú sa tieto technológie:

 

a) Adform: Na zlepšenie komfortu a kvality našich služieb používame sledovanie Adform tracking poskytované spoločnosťou Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dánsko. Adform prijíma a spracúva údaje generované pomocou uvedených technológií.

 

Po spustení našich aplikácií budú spracúvané údaje o inštalácii a udalostiach z našich aplikácii pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android. Chceme získať viac informácií o správaní používateľov a tým optimalizovať naše reklamné kampane. Na tento účel sa vytvorí jedinečné anonymizované ID používateľa. ID sa vytvorí náhodným výberom čísel alebo pomocou technológie Adform Partner AdTruth. Identifikátory vytvorené pomocou AdTruth sa generujú z rôznych vlastností mobilného zariadenia (napr. písmo, rozlíšenie obrazovky atď.). Takto vytvorený identifikátor obsahuje hash kód, tzn. nemožno z neho vyvodiť vyššie uvedené vlastnosti. Priradenie ID ku konkrétnemu používateľovi alebo mobilnému koncovému zariadeniu je vylúčené. Na vytvorenie tohto identifikátora sa nebudú používať žiadne jedinečné identifikátory, ako napríklad UDID, Apple IP, IP adresa alebo iné osobné informácie.

Ak nebudete mať v budúcnosti záujem o to, aby sa používala táto analytická technológia, môžete tomu zabrániť na stránke https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-privacy-policy/. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosťou AdTruth nájdete na stránke https://www.experian.co.uk/legal/privacy-statement.html.

b) Google: Aby sme mohli zlepšovať aplikáciu s receptmi, zisťujeme anonymné štatistické údaje využívania aplikácie pomocou služby Google Analytics, webovej analytickej služby spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („spoločnosť Google“). Google prijíma a spracúva údaje generované pomocou uvedených technológií. V tomto prípade platí opis ako pri službe Google Analytics, ktorá je uvedená v bode 6.

 

Okrem toho platia informácie pre súbory cookie podľa bodu 6, ktoré sa vzťahujú na aplikácie.

8. Doplnky sociálnych sietí

Naša webová stránka obsahuje prepojenia na externé sociálne siete ako napríklad Facebook („doplnky sociálnych sietí“). Funkcie priradené prepojeniam, najmä prenos informácií a používateľských údajov, sa neaktivujú navštívením našej webovej stránky, ale až po kliknutí na príslušné prepojenia. Po kliknutí na tieto prepojenia sa aktivujú doplnky príslušných sociálnych sietí a Váš prehliadač vytvorí priame spojenie s ich servermi.

Ak kliknete na prepojenia počas návštevy našej webovej stránky, tak môže dôjsť k odoslaniu Vašich používateľských údajov do príslušnej siete a k ich spracovaniu prostredníctvom siete. Ak kliknete na prepojenia počas návštevy našej webovej stránky a súčasne ste prihlásený do siete prostredníctvom svojho osobného účtu, tak sa informácia o tom, že ste navštívili našu webovú stránku, môže preniesť do sociálnej siete, kde sa uloží a priradí k Vášmu účtu. Priradeniu Vášho účtu prostredníctvom danej sociálnej siete môžete zabrániť tak, že sa z nej pred kliknutím na prepojenie odhlásite.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj ďalšie spracúvanie a používanie Vašich údajov a súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov príslušnej siete. Za spracúvanie údajov, ktoré sa spustí kliknutím na prepojenie, zodpovedá výlučne príslušná sociálna sieť.

9. Právo odvolať a namietať

a)  Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

b) Právo namietať

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. e/ alebo písm. f/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. e/ alebo písm. f/ Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov   (článok 21 ods. 1 GDPR, resp. § 27 ods. 1 Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov). Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade námietok nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, tak máte právo kedykoľvek namietať proti ich spracúvaniu (článok 21 ods. 2 GDPR, resp. § 27 ods. 2 Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov).

V prípade námietky nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Odvolanie môžete kedykoľvek zaslať listom alebo e-mailom zodpovednému orgánu na kontaktné údaje uvedené v bode 1.

10. Iné práva

a) Právo na potvrdenie

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.

 

b) Právo na informácie

Máte právo, aby Vám prevádzkovateľ bezplatne poskytol informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú, a poskytol aj kópiu týchto informácií.

Okrem toho máte právo na informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, tak máte aj právo na získanie informácií o adekvátnych zárukách v súvislosti s prenosom.

 

c) Právo na opravu

Máte právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Máte tiež právo, so zreteľom na účely spracúvania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

 

d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

GDPR ustanovuje právo na vymazanie. Na základe toho nás môžete požiadať o okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov a ak už ďalšie spracúvanie týchto údajov nie je potrebné:

 
 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie údajov vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov alebo článku 9 ods. 2 GDPR, resp. § 16 ods. 2 Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie údajov.
 • Namietate proti spracúvaniu údajov v zmysle článku 21 ods. 1 GDPR, resp. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie.
 • Namietate proti spracúvaniu údajov v zmysle článku 21 ods. 2 GDPR, resp. § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
 • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov.
 • Osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti so službami poskytovanými informačnou spoločnosťou podľa článku 8 ods. 1 GDPR, resp. § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.
 

e) Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 
 • Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť si správnosť osobných údajov.
 • Spracúvanie je nezákonné, odmietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho vyžadujete obmedzenie ich použitia.
 • Vaše osobné údaje už viac nepotrebujeme na spracúvanie, ale potrebujeme ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Namietate proti spracúvaniu údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, resp. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a ešte nie je jasné, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad tými Vašimi.
 

f)  Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tiež máte právo preniesť tieto údaje na iného prevádzkovateľa bez toho, aby sme Vám v tom bránili, pokiaľ sa tieto údaje spracúvali na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a boli spracúvané pomocou automatizovaných postupov. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, a za predpokladu, že to neovplyvní práva a slobody iných.

 

g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Okrem týchto práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

11. Prístup tretích strán k Vašim osobným údajom

Osobné údaje spracúvame sami, a pokiaľ to nie je výslovne vylúčené, tak ich spracúvajú poskytovatelia služieb, ktorých sme poverili. Ak nám udelíte súhlas alebo ak je to v rámci zmluvných vzťahov, tak ich môžu spracúvať aj tretie strany. Tie ich môžu spracúvať aj v prípade pseudonymizovaných údajov, ak na to existuje oprávnený záujem.

Okrem toho nemá žiadna tretia strana prístup k Vašim osobným údajom. Predovšetkým ich nebudeme predávať ani inak zhodnocovať. Tieto údaje spracujeme len na základe administratívnych a právnych požiadaviek, ako aj na základe zákonnej oznamovacej povinnosti, a poskytneme ich predovšetkým štátnym orgánom.

 

12. Informácie o prenose údajov do tretích krajín

V prípade, že Vaše osobné údaje budú poskytnuté orgánom v tretích krajinách mimo EÚ/EHP, tak sa údaje prenesú len vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že príslušná tretia krajina, región alebo viaceré špecifické sektory v tejto krajine dokážu poskytnúť adekvátnu úroveň ochrany alebo primerane a adekvátne zaručiť ochranu osobných údajov v zmysle článku 46 alebo článku 47 alebo článku 49 GDPR, resp . §§ 48, 49 a 51 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.

13. Deti

Nespracúvame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Ak sa dozvieme, že nám takéto informácie boli odovzdané bez súhlasu rodičov alebo iných opatrovníkov, tak ich okamžite vymažeme. Pri tom sa musíme spoliehať na príslušné informácie, ktoré nám poskytnete Vy ako rodič alebo opatrovník.

14. Dĺžka uchovávania, vymazanie či obmedzenie/blokovanie

Vaše osobné údaje spracúvame len počas obdobia nevyhnutného na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to ustanovujú platné právne predpisy. Ak zanikne účel, na ktorý sa údaje uchovávajú, alebo ak uplynie lehota uchovávania, ktorá je stanovená príslušnými zákonmi, tak sa osobné údaje vymažú, zablokujú alebo sa obmedzí ich spracovanie bežným spôsobom a v súlade so zákonom. V prípade zmluvných vzťahov to platí až do uplynutia zákonných premlčacích lehôt.

15. Povinnosť poskytnúť údaje

Poskytovanie Vašich osobných údajov čiastočne vyžaduje zákon (napr. daňové predpisy) alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napr. informácie o zmluvnej strane).

Aj pri uzatvorení zmluvy môže byť niekedy nutné, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje, ktoré následne spracujeme. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu. Ak v týchto prípadoch nechcete poskytovať osobné údaje, tak sa môžete poštou alebo e-mailom obrátiť na zodpovedný orgán podľa bodu 1. V súvislosti s konkrétnym prípadom Vám objasníme, či poskytnutie osobných údajov požaduje zákon alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo či sú osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy, či ste povinný poskytnúť osobné údaje, a aké by boli dôsledky v prípade ich neposkytnutia.

16. Zmeny v týchto informáciách o ochrane osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov pravidelne aktualizujeme, pretože môže byť potrebné prispôsobiť ich meniacim sa rámcovým podmienkam či už skutočnej alebo zákonnej povahy. Svoj súhlas s týmito upravenými informáciami potvrdzujete používaním našej webovej stránky.

17. Zodpovedná osoba

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte túto zodpovednú osobu:

Dr. Oetker, spol. s r.o.
Ľadová 14
811 05 Bratislava
E-mail: oetker@oetker.sk